Kijk de in

Posterenk

Nieuwsbrieven

Lees hier de complete artikelen

Kijk in Posterenk 2 2022

KijkInDePosterenk_Nieuwsbrief_2022-01
december januari februari maart

Activiteiten agenda 2022/23:
december
19 Wandelgroep 9uur Wilpermolen *
23 30 Volkssterrenwacht
18 Capella Fontana Kerstconcert
     St MartinusKerk Bussloo
24 Landelijke Lichtjesdag WilperMolen & Oorlogsgraven

Januari
2, 9, 16, 23, 30 Wandelgroep 9uur Wilpermolen
7, Pröttelpot Parochiehuis Bussloo
6, 13, 20, 27 Volkssterrenwacht
20 19.30u Jaarvergadering WilperMolen
 _ Nieuwjaarsborrel Senioren Posterenk eo
22 Charivari Trio met Anouk Dorfmann SCKN

Februari
6, 13, 20, 27 Wandelgroep 9uur Wilpermolen
4 Pröttelpot Parochiehuis Bussloo
3, 10, 17, 24 Volkssterrenwacht
12 Tango Aliado  SCKN
15 WilperMolen presentatie Hoge Enk
17 MegaCarnavalsParty Pampus Posterenk
19 Carnaval Optocht Posterenk eo

Maart
6, 13, 20, 27 Wandelgroep 9uur Wilpermolen
3, 10, 17, 24  Volkssterrenwacht
4 BuurtCafe 16u WilperMolen
4 Pröttelpot Parochiehuis Bussloo
5 Nico de Vries en Ella van Drumpt SCKN
11 NLDoet in Klein Pampus
11 NLDoet Bevrijding Posterenk WilperMolen
11 NLDoet WilperMolen
11 NLDoet St Pampus
11 Plant-uitgiftedag St Landschapsbeheer bij de Molen

April
1 BuurtCafe 16u WilperMolen
1 Pröttelpot Parochiehuis Bussloo
3, 10, 17, 24 Wandelgroep 9:00 uur Wilpermolen
7, 14, 21, 28  Volkssterrenwacht
13 Herdenking Posterenk WilperMolen.
22 Opening PosterPad

de laatste maandag van de maand vertrekt de Wandelgroep vanaf een andere locatie in de gemeente Voorst. Deze locatie is te vinden op https://kijkindekernen.nl/agenda

Succesvolle stroopwafelactie en gezellige Sinterklaasviering

In oktober hield de speeltuincommissie haar jaarlijkse stroopwafelactie en het was weer een daverend succes. Mooi om te zien dat iedereen graag zijn steentje wilde bijdragen, nogmaals hartelijk dank daarvoor. Zo kan de speeltuincommissie leuke activiteiten voor de Posterenkse kinderen organiseren. Op 19 november verwelkomden we de enige echte Sinterklaas met 5 gezellige pieten in de molen. In de laadbak van de Landrover Defender kwam hij naar Posterenk. In de molen werden liedjes gezongen, was er een pietendisco en had Sint voor iedereen een persoonlijke noot en een cadeautje. Een heel geslaagde middag!
De volgende activiteit van de speeltuincommissie is de NL Doetdag op 11 maart 2023. We zullen dan gezellig met z’n allen de speeltuin een opfrisbeurt geven, zodat we er het hele voorjaar en zomer weer fijn kunnen spelen. Graag tot dan!

PosterenkVeilig-App
Er zijn op dit moment 142 deelnemers. Hoe meer deelnemers hoe beter en veiliger we met elkaar in Posterenk prettig wonen. We streven naar maximale deelname Posterenk Veilig. De app is uitsluitend bedoeld om onveilige situaties te melden en in het geval van, daarbij zo nodig hulp te vragen.
Wij zijn tevreden over de wijze waarop deze app. Wordt ingezet.
Uitsluitend in bijzondere situaties wordt hier van afgeweken.
Dank voor uw deelname.
Beheerders Miranda Karmen en Wim Broekhof

Herensoos Posterenk
Voor de continuïteit van de Herensoos avonden zijn wij opzoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Dit houd in dat je ongv 3x in het jaar een avond bijeen komt om te organiseren en de 4 avonden uitzet.
Voor 2023 staan er weer mooie avonden op het programma. Hier krijgen de leden tzt een mail over.

De Hoge Enk,
Beste Posterenkers, Graag houden wij jullie op de hoogte over de voortgang van het nieuwbouwplan De Hoge Enk in Posterenk. De ontwikkeling van de plannen zijn in volle gang. Het bestemmingsplan is definitief vastgesteld. De sloopwerkzaamheden van de huidige opstallen starten begin volgend jaar. Na de sloop start het bouwrijp maken van de locatie. Achter de schermen zijn wij druk bezig met de ontwerpen van de woningen. Waarbij Nikkels de  2,3 en 4 onder 1 kap woningen ontwikkelt en Bessels Bouw de vrijstaande woningen. Na overleg met PBO willen wij deze ontwerpen, de planning en de manier van verkoop alvast aan u, als Posterenker, presenteren. U bent hiervoor van harte welkom in de WilperMolen op woensdag 15 februari tussen 19.00 – 20.30. U kunt tussen genoemde tijdstippen binnenlopen om de ontwerpen te bekijken. Het betreft een inloop avond vooruitlopend op de definitieve start verkoop. De datum van de start verkoop zal in maart plaats vinden. Wij zien u graag op 15 februari in de WilperMolen! Nikkels Projecten en Bessels Bouw

Stichting Behoud Wilpermolen zegt DANKJEWEL

Hoewel de restauratie van de Wilpermolen nog niet helemaal af is, wil de Stichting Behoud Wilpermolen graag haar Donateurs, alle deelnemers van de Crowdfunding Actie en de Bedrijven die sponsor zijn van harte bedanken voor hun financiële ondersteuning. Natuurlijk ook dank aan de Provincie Gelderland en de Gemeente Voorst die met hun subsidie de restauratie mogelijk maakten. Verder dank aan de Hollandsche Molen via welke we de gehele Crowdfunding konden opzetten. Het doet ons goed te merken dat zo velen zich verbonden voelen met dit prachtige monument uit 1736. De gehele Rietenkap is vernieuwd en daarmee werden ook de rietlatjes en vele houten sporen vervangen. Ook werden nieuwe Nokplanken en het Schild vernieuwd. In Januari wordt de gehele klus afgerond met het vervangen van meerdere stellingplanken en liggers, plus enkele technische klussen aan het gaande werk van de Molen. Waar de schilder het hoge werk al klaar heeft zal dit in het voorjaar worden afgemaakt wanneer de weersomstandigheden dat weer toestaan. Dit alles betekent dat de Molen nog niet kan draaien en we hopen dat dit weer mogelijk is vanaf Februari. 
Nogmaals dank! 
Bestuur Stichting Behoud Wilpermolen

Jaarvergadering en Nieuwjaarsreceptie Posterenk

Graag nodigt PBO e.o. in samenwerking met Stichting Behoud Wilpermolen en de diverse werkgroepen jou uit voor de Jaarvergadering en Nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 20 Januari. De laatste keer vond dit plaats in Januari 2020 en het is belangrijk en goed dat we elkaar weer op deze wijze mogen ontmoeten. De inloop is om 19.30 uur en om 20.00 uur willen we beginnen met het bespreken van enkele onderwerpen. Denk daarbij aan een terugblik activiteiten 2022 en vooral ook welke activiteiten in Posterenk in 2023 op stapel staan. Goed om te weten dat we dit Posterenk breed aanpakken, dus alle werkgroepen krijgen de gelegenheid daarover iets te zeggen. Het vergaderdeel zal tot uiterlijk 21.30 uur duren waarna we met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar.
Datum:                 Vrijdagavond 20 Januari
Tijd:                      19.30 uur
Locatie:                               Wilpermolen

Oriëntatie op mogelijke bouw Crematorium aan de Fliertweg

Op uitnodiging van de Gemeente Voorst heeft PBO (Wim Broekhof, Frans Pol) op dinsdag 22 november samen met overige directe buurtgenoten deelgenomen aan een bijeenkomst in het Gemeentehuis alwaar een eerste idee werd uitgelegd om langs de Fliertweg een Crematorium te ontwikkelen. Het gaat zoals werd aangegeven om een 
eerste oriëntatie op een inpassing van een kleinschalig Crematorium binnen een kwalitatief hoogwaardige Landschappelijke ontwikkeling van dat gebied. Dus gecombineerd met de ontwikkeling van veel natuur waardoor het kwalitatief goed is in te passen bij de naburige landgoederen en daarbij horende natuur.

Zoals gezegd gaat het om een eerste verkenning en er zijn nog geen ontwerpen of schetsen ontwikkeld. 

Deelnemers konden een eerste reactie geven en PBO heeft aangegeven pas inhoudelijk te kunnen reageren zodra er ook daadwerkelijk concrete voorstellen zijn. Wèl heeft PBO aangegeven het van belang te vinden dat de initiatiefnemer en de Gemeente in een te ontwikkelen Participatieplan uitwerken wie, wanneer en op welke wijze betrokken worden bij de verdere planontwikkeling. PBO wil daarin ook betrokken worden. Verder is door PBO benoemd dat het onlangs vastgestelde D.O.P.P. (Dorps OntwikkelPlan Posterenk) als toetsingskader gehanteerd gaat worden met de nadruk op de onderwerpen Landschappelijke Herinrichting en Verkeersveiligheid.

 

Gesprekken PBO met Rijkswaterstaat (RWS) en Wethouder Bert Visser 

Vanuit PBO hebben wij (Michael Kool, Roy Dashorst, Frans Pol) gesprekken gevoerd met Margreet Toonen, Gebiedsmanager RWS, Bert Visser, Wethouder Gemeente Voorst, Jelle Koopman en Ben Roeterd, beiden werkzaam als beleidsmedewerkers van de Gemeente Voorst. Belangrijkste onderwerpen waren het dichten van het “Geluidsgat” tussen het nieuw te plaatsen scherm en De Paal en de “vergroening” van de Taluds omdat vanwege de verbreding alle huidige bomen en struiken nog dit jaar december worden gekapt. Zoals wellicht bekend is onlangs door meerderen partijen, op initiatief van het dorp Wilp Achterhoek, een Hoofdlijnen akkoord gesloten waarin ondermeer is opgenomen dat er aan de Noordzijde van de A1 ook een Geluidsscherm wordt geplaatst. We hebben vanuit PBO veel waardering voor WA voor de wijze waarop zij dat voor elkaar hebben gekregen. Dit alles vormt echter voor Posterenk een extra reden om ons sterk te maken voor de verlenging van het Scherm aan de Zuid zijde, dit ook vanwege de geluidsweerklank. Wethouder Bert Visser heeft ons toegezegd dat de Gemeente het initiatief neemt om bij RWS en Heijmans te laten onderzoeken wat de meerkosten zijn voor de verlenging van dit scherm dan wel het huidige scherm daarvoor te gebruiken. Voor het tweede onderwerp, de “vergroening” starten we met Gemeente en RWS vervolggesprekken. Daarin wordt ook een koppeling gemaakt met de visie en uitgangspunten zoals die zijn beschreven in onze DOPP.

Ook worden in die vervolggesprekken verdere afspraken gemaakt over de aanleg van wandelpaden aan de Oost en Westzijde van de HW Iordensweg onderaan het Talud, de inrichting van een “rustplek” en verplaatsing van de glasbak. Dit alles ter verfraaiing van de entree naar Posterenk. Speciale aandacht krijgt de gehele verkeersveiligheid rondom Posterenk.  

Vervolgactiviteiten D.O.P.P.

Op vrijdagavond 13 mei werd ons eerste exemplaar van het DOPP overhandigd aan Burgemeester Paula Jorritsma. De Werkgroep DOPP heeft daarna het project geëvalueerd en we hebben afscheid genomen van onze twee begeleiders Ank en Joop. De afspraak is verder gemaakt dat de Werkgroep DOPP zal blijven bestaan omdat we nu gaan starten met de uitvoerfase van de plannen. Dat betekent dat we na deze visiefase nu echt met een nieuwe fase starten. Dat geldt overigens niet voor alle onderwerpen. We hebben in de Werkgroep de keus gemaakt om te starten met enkele onderwerpen die prioriteit hebben.

Landschappelijke herinrichting hoort daar zeker bij, vooral ook omdat dit een directe relatie heeft met de verbreding A1. Denk daarbij aan o.a. de vergroening van de Taluds, het ontwerpen van twee wandelpaden aan de Zuidzijde van de Taluds en het creëren van een rustplaats direct na het viaduct aan de Posterenkse zijde. Op 13 oktober vond in Pampus een bijeenkomst plaats ingevuld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Onderwerp was het bieden van een Kwaliteitsimpuls voor de erfbeplanting. 33 mensen vanuit Posterenk en omgeving hebben zich opgegeven om daaraan deel te nemen. Dat betekent dat in december/januari aan elke deelnemer een bezoek gebracht wordt door een Landschapsarchitect met als doel een eerste ontwerp te maken voor herinrichting van het erf. Op 11 maart vindt in Posterenk, nabij de Molen de ‘Plant uitgeef avond’ plaats.  

Verkeersveiligheid: 
Wat betreft Verkeer zijn we ook in gesprek met de Gemeente wat de effecten zijn van de verbreding A1 voor de verkeersveiligheid. De overige onderwerpen aangaande Verkeer worden later opgepakt.

Voor Toerisme en Recreatie heeft de reeds bestaande Werkgroep zich opgeworpen om daarmee door te gaan.

Samenwerking en Huiskamer voor Posterenk: 
De besturen van PBO en Stichting Behoud Wilpermolen zijn nader in gesprek geweest over de intensivering van de samenwerking conform de voorstellen in het DOPP en dat zal in het voorjaar 2023 leiden tot verdere praktische voorstellen. 

OPROEP leden Werkgroepen: 
Wil je een actieve rol vervullen voor de werkgroepen Verkeersveiligheid of Landschappelijke Herinrichting laat dit dan weten via het E-Mailadres franspol54@outlook.com

 

Alle goede wensen voor 2023

We hadden samen in 2022 een enerverend jaar waar in Posterenk gelukkig weer vele activiteiten konden plaatsvinden. Na het gevoel echt opgesloten te zitten gaf dit weer alle ruimte voor de ontmoeting en verbinding. Zo was er het prachtige en druk bezochte Wiekend Weiland Festival, genoten de kinderen van het Sinterklaasfeest in de molen en ook de Herensoos en Posterenk Winterdorp gingen weer van start. Posterenk stond in april natuurlijk stil bij haar bevrijding en met steun van de vele donateurs, deelnemers Crowdfunding, Bedrijvensponsoring, Gemeente en Provincie Gelderland kon onze Wilpermolen worden gerestaureerd. Ook kregen de oudere medeburgers uit het dorp wat extra aandacht. Wereldwijd wordt het best ingewikkeld met oorlog en vele verdrietige gebeurtenissen en des te belangrijker is het ons best te blijven doen voor een betere wereld.

Dank allemaal voor je inzet en we wensen ieder een bijzonder fijn en tevreden nieuwjaar toe.

A1 verbreding en werkzaamheden

Op woensdagavond 9 november organiseerde RWS samen met Heijmans een informatie avond over de start van de werkzaamheden verbreding A1 voor wat betreft het Tracé Apeldoorn-Twello/Wilp. Vele mensen vanuit Posterenk en omgeving bezochten deze avond aan de hand van de vele tekeningen en presentaties. De A1 wordt tussen de aansluiting Apeldoorn Zuid en Twello verbreed naar deels tweemaal drie en deels tweemaal vier rijstroken. Ook worden de verzorgingsplaatsen (De Paal en Vundelaar) heringericht. Zoals we al wisten wordt aan de Posterenkse zijde een nieuw Geluidsscherm geplaatst welke 160 M langer en hoger is dan het huidige scherm. Verder worden twee Ova-Tondes aangebracht bij de af-en opritten. December 2022 wordt gestart met het kappen van bomen en de asfalteringswerkzaamheden starten vanaf april 2023 en duren tot eind 2014. Zoals gepland moet april 2025 alles klaar zijn 

Posterpad gaat van start!

Het heeft al met al even geduurd, maar we gaan op zaterdagmiddag 22 april 2023 ons Klompenpad met de naam “Posterpad” openen. Dit alles start bij de Wilpermolen en daarover zal t.z.t. nog nader bericht worden gestuurd. We hebben met alle grondeigenaren een principe akkoord en in januari 2023 worden daarvoor de laatste zaken geregeld. Het “Posterpad” start bij de Wilpermolen en kent twee deelroutes. De een gaat via de Iordenweg richting landgoederen Groot en Klein Noordijk, richting Fliert. Daarna steken we de Molenallee over waar het tweede deel start richting Leisurelands Bussloo, waar we via de brug richting Kneuterstraat lopen en via de Strönckseweg in Posterenk komen. De totale route is ongeveer 13 KM. Er is ook een prachtige verkorte route gerealiseerd via de Enkweg en het erf van Indo Garden waar we uitkomen bij de Fliert.

Posterproat en verdeeldheid

Wat ontzettend fijn dat de wereld weer ‘open’ is en we elkaar weer mogen ontmoeten. We hebben dat ook mogen ervaren in ons dorp Posterenk en omgeving waar dit jaar weer vele activiteiten plaatsvonden. Waar mensen elkaar echt ‘ontmoeten’ ontstaat contact en daaruit ontstaan zaken als begrip voor elkaar en vaak ook vertrouwen.

Toch is er ook iets anders gaande en soms lijkt het alsof COVID19 ook een verborgen eigenschap in zich had waar geen vaccinatie tegen bestand is nl. verdeeldheid. Er is zoveel ontevredenheid en negativisme. Talkshows praten we vol met allerlei dingen waarover we het NIET eens zijn. Kranten staan vol met dingen waar we ONTEVREDEN over zijn. Er ontstaan op alle niveaus onbegrijpelijke ruzies en we kennen helaas de onbegrijpelijke en oneerlijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Dat alles roept de vraag op: “Wat kunnen wij daaraan doen?” Volgens mij moeten wij bij onszelf beginnen door basaal te blijven werken aan vertrouwen en het goede contact met onze naasten en medeburgers. Of zoals oud Burgemeester van Amsterdam Erberhard van der Laan dat vlak voor zijn overlijden wenste “Ik hoop dat we wat liever voor elkaar worden”.

Kijk in Posterenk 1 2022

Posterenk en Omstreken agenda  

Mei
1 mei hondenseizoen Bussloo voorbij 
2 9 16 23 Wandelgroep 9:00 uur Wilpermolen *
6 13 20 27 Volkssterrenwacht
7 Black n Blue Wilp
7 Pröttelpot 17.30 Parochiehuis Bussloo
13 Uitnodiging DOPP en Kennismaking in WilperMolen
14 Afscheid Molenaar Jos Kablau
20 Herensoos avond
22 Theater op boerderij De Olde Poll
22 GP Spanje – de Kar
26 Afterdauwpop St pampus
30 Wandelgroep 9:00 uur Dorpshuis Voorst

Juni
3 10 17 24 Volkssterrenwacht
4 Pröttelpot Parochiehuis Bussloo
13 20 Wandelgroep 9:00 uur Wilpermolen
7 8 9 10 Wandel4daage start vanaf Zozijn.
8 13 Struintocht 19.15u Kwekerij Kool
18 trekker-tour-tocht Wilp-A
27 Wandelgroep 9:00 uur

Juli
2 Hof van Bussloo – Het dak eraf – “vrienden van toen” 
10 Voorster Triatlon

Sept
30, 1 & 2 okt –het dak eraf- Wiekend-Weiland-Festival 

.

.

De Vonderhoek gaat op de schop
Zicht op het platteland van morgen: Theater op de boerderij De Olde Poll

Onder de titel De Vonderhoek gaat op de schop brengt Agrarisch Erfgoed Nederland een theaterstuk uit waarmee ze gaat rondreizen door het land. De première van het theaterstuk is op zondag 22 mei 2022 op een prachtige locatie in de gemeente Voorst: de boerderij De Olde Poll aan de Deventerweg 1, Voorst.  Aanvang 16.00 uur.

Het theaterstuk bestaat uit zes scenes en vier videoproducties. Het duurt ongeveer twee uur inclusief pauze. De stuk wordt gespeeld door amateur-toneelspelers en staat onder regie van Suzanne Prak. De teksten zijn van Gerard Hendrix.

De Vonderhoek gaat op de schop speelt zich af in een doorsnee buurtschap op het platteland ergens in Nederland. De bewoners krijgen en nemen de verantwoordelijkheid voor hun directe leefomgeving. Ze bedenken in gezamenlijkheid de oplossingen voor al die urgente vraagstukken die in de maatschappij, dus ook op het platteland en in hun buurtschap een grote rol spelen. Ze accepteren elkaars onderling zo verschillende opvattingen en leefwijzen. Samen vormen ze een burgerinitiatief dat zich richt op de verbetering en de bestendiging van de kwaliteit van het leven in hun buurtschap, de Vonderhoek. 

De vraagstukken zijn bekend: Waar komen de windmolens te staan? En de zonneweiden? Waar bouwen we al die noodzakelijke woningen? Hoe lossen we het stikstofprobleem op? Hoe brengen we de biodiversiteit weer op een aanvaardbaar niveau? Wat betekent de landbouw voor onze voedselproductie? Wie beheert het landschap? Hoe behouden we het cultuurlandschap met daarin al die karakteristieke historische boerderijen?

Kortom: hoe houden we het platteland vitaal en aantrekkelijk?

Meer informatie is te vinden op de website www.devonderhoek.nl.

Om meteen een kaartje te kopen: ga naar bit.ly/vonderhoekpremiere. De aanvangstijd is 16.00 uur maar het is aan te raden om wat eerder te komen want parkeren kan alleen bij de begraafplaats van Bussloo. Vandaar is het wandeling van 10 á 15 minuten naar de boerderij. Komt u op de fiets of bent u slecht ter been, dan kunt u doorrijden naar de boerderij.

____  Foto AEN (2022)_________

      ————————-

Afscheid Molenaar Jos  
Na ruim 20jaar met plezier gedraaid te hebben neemt Posterenk op zaterdag 14 mei afscheid van Molenaar Jos Kablau in de WilperMolen. De receptie zal zijn van 15.30 tot 18.00 uur

    ————————–

De Wandel4Daagse Wilp Posterenk Wilp-A & Bussloo
wordt dit jaar weer ouderwets gezellig georganiseerd. In de week van 6 t/m 10 juni zijn de routes weer om te bewandelen. De Voorinschrijvingen op scholen vind plaats in week 21. Lees op Posterenk.nl en onze plaatselijke socials het laatste nieuws hierover

     ————

Kennismaken met Burgemeester Paula Jorritsma
We hebben een nieuwe Burgemeester in de Gemeente Voorst en Posterenk kan op vrijdagavond 13 mei kennis met haar maken. We nodigen Posterenkers daarvoor uit vanaf 19.00 uur in de Wilpermolen. Burgemeester Paula Jorritsma kan dan kennismaken met de inwoners en tevens met de verenigingen en stichtingen plus de diverse werkgroepen die we hebben

Overhandiging van eerste exemplaar DOPP
Op vrijdagavond 13 mei ontvangt Burgemeester Paula Jorritsma het eerste exemplaar van ons Dorps Ontwikkelings Plan Posterenk (DOPP). Vele Posterenkers en mensen uit de directe omgeving hebben een bijdrage geleverd aan de DOPP waarin Posterenk op diverse thema’s haar wenselijke invulling beschrijft.

Posterenk is het eerste dorp in de Gemeente Voorst die op deze wijze invulling geeft aan de DOPP ontwikkeling.
Dit is een belangrijke stap in het proces waarin burgers zelf met elkaar nadenken over de ontwikkeling van hun dorp voor de komende jaren. Denk daarbij aan thema’s als Verkeersveiligheid, Recreatie & Toerisme, Klimaat & Duurzaamheid, Woningbouw, Samenwerking verenigingen en stichtingen. Inwoners worden van harte uitgenodigd bij de Wilpermolen op vrijdagavond 13 mei vanaf 19.00 uur.

Polband en Hof van Bussloo ondersteunen Restauratie Wilpermolen “HET DAK ERAF”
De regionaal bekende Polband en Restaurant De Hof van Bussloo gaan op zaterdagmiddag 2 juli 2022 samen aan de slag om geld op te halen voor de restauratie van de Wilpermolen. Het Kleine Hof opent vanaf 15.00 uur haar deuren plus het terras en die middag zal de Polband een optreden verzorgen. Onder het motto “ontmoet je vrienden van toen” betekent dit een weerzien van vele mensen die in de jaren 70/80 vaste gast waren van Jeugdsoos Pampus, toen aldaar gehuisvest. Kaarten zijn nu te koop bij de Hof van Bussloo voor €10 p.p. inclusief twee gratis consumpties. VOL=VOL dus wees er op tijd bij!

Posterenk organiseert “WIEKEND-WEILAND-FESTIVAL”
Houd het weekend van 30 september, 1 en 2 oktober alvast vrij voor een prachtig nieuw Festival in Posterenk
Een enthousiaste werkgroep zorgt ervoor dat er voor alle doelgroepen een passende programmering is.
Vrijdagavond 30 september staat in het teken van de (her)opening van de gerestaureerde Wilpermolen waarbij alle donateurs, (bedijf)sponsoren worden uitgenodigd met aansluitend een feestje voor alle liefhebbers. Zaterdag wordt ingevuld door en voor de jongeren met een aantrekkelijke ‘Line-Up’. Het Festival wordt zondag afgesloten met een sfeervolle Familiedag, waarbij natuurlijk ook oud Posterenkers van harte worden uitgenodigd.

De opbrengsten van het Festival zijn dit jaar voor de restauratie van de Wilpermolen

Ontwikkeling project Klompenpad Posterenk

We hebben al een naam voor ons Klompenpad “POSTERPAD”.  Ook zijn we al aardig ver met de ontwikkeling ervan. We zijn nog in gesprek met enkele grondeigenaren en daarom kunnen we nog niet het gehele Klompenpad laten zien. Het is een wandelpad met Posterenk en de Wilpermolen als centraal vertrekpunt. Vandaaruit ligt een deel van het pad Noordelijk richting en door het Landgoed Groot en Klein Noordijk. Het andere deel gaat Zuidelijker richting Recreatiegebied Bussloo. Het wordt een prachtig Klompenpad waarmee we velen een plezier doen!

De ‘Voorster Triathlon’ op Bussloo

Deze zomer, op zondag 10 juli, vindt de allereerste editie van de ‘Voorster Triathlon’ plaats op en rond recreatiegebied Bussloo. De organisatie heeft plek voor zo’n 300 deelnemers. Inschrijven is inmiddels mogelijk. Voor het fietsonderdeel komen de triatleten ook door ons dorp Posterenk. Aanwonende krijgen nog een brief met verdere informatie. Posterenks Belang juicht een dergelijk sportief evenement toe en hoopt dat we als een dorp een positieve bijdrage kunnen leveren. Hierover zijn we met de organisatie in gesprek.

Ruim een jaar is een clubje vrijwilligers inmiddels bezig met de organisatie van een triathlon op Bussloo. Deze zomer lijkt de sportieve droom werkelijkheid te worden. Er is een stichting opgericht, eerste sponsoren zijn een feit en er ligt een parcours welke goedgekeurd is door verschillende instanties. Start en finish zijn nabij Kiosk de Gorsselaar.

Zoals je wellicht weet bestaat een triathlon uit zwemmen, fietsen en hardlopen, in diezelfde volgorde. Na het zwemmen in Bussloo stapt men op de fiets. De organisatie heeft een parcours uitgetekend dat via de Sluinerweg en de Zwarte Kolkstraat gedeeltelijk door ons dorp gaat. Via de H.W. Iordensweg, Grotenhuisweg en de Streilerweg fietsen de deelnemers naar het startpunt. Deze wegen zullen gedurende het evenement worden afgesloten voor ander verkeer. Op de H.W. Iordensweg zal een deel van de weg worden vrijgehouden voor fietsers en brommers die van en naar Bussloo willen om te recreëren.

De organisatie roept op om zondag 10 juli alvast in de agenda te noteren. Het evenement zal omstreeks 09.30 uur starten en naar verwachting zijn de laatste deelnemers voor 15.00 uur binnen. Deelnemers staren niet tegelijk, maar in startseries van 50. De eerdergenoemde ronde fietsen ze 1 of 2 keer, afhankelijk van de gekozen afstand. Deelnemers hebben deze editie namelijk de keuze uit twee verschillende afstanden. Een 1/8ste triathlon bestaat uit 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Bij een 1/16de variant moeten deelnemers 250 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen. Laatstgenoemde variant is er ook voor de jeugd van 10 t/m 18 jaar.

Sponsor of vrijwilliger worden? Een evenement van deze omvang kan niet voortbestaan zonder sponsoren en vrijwilligers. De organisatie kan daar nog alle hulp bij gebruiken, zowel financiële, als hulp in natura en ‘handjes’. Neem gerust contact met hen op om de mogelijkheden te bespreken. Ga hiervoor naar hun website: www.voorstertriathlon.nl en/of volg ze op Facebook en Instagram.

   —————————-

 

Bevrijding Posterenk, organiseerde op 24 april een  benefiet voor de slachtoffers van Oekraïne
kijk dit evenement terug via  Kijk in Posterenk

Wil je de avond van de herdenking op 13 april 2022 terug kijken? klik dan hier Kijk in Posterenk

Noteer alvast 13 april 2023,  wil je zien wat de werkgroep allemaal initieert klik dan hier 

Posterproat en betekenisgeving

Elk mens wil “van betekenis zijn” en het mooie is dat de invulling zeer wisselend is. Dit heeft te maken met wie je bent en wat jou bezig houdt. Voor de een is dat vrijwilligerswerk of mantelzorg. Voor de ander lijkt het te gaan om zoveel mogelijk bezit en rijkdom. Waar velen zich druk maken over thema’s als duurzaamheid en klimaat, zijn anderen bezig om “Ruimte Toerisme” mogelijk te maken. Een invulling van “betekenisgeving” wat zeer divers is. 
Bij Corona of zoals nu bij de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zien we dat dit vele mensen raakt. Het brengt mensen in beweging om samen wat te gaan doen. Het doet een sterker beroep op de vraag “hoe kan ik hierin van betekenis zijn”. Maar zelfs in deze bijzonder verdrietige en onmenselijke omstandigheden geven we daarin als mens opnieuw een volstrekt wisselende invulling. Waar de een met gevaar voor eigen leven zich opwerpt voor zijn naaste, zien we een ander die zichzelf verrijkt middels een miljoendeal in mondkapjes. In een artikel las ik dat we op één moment als mens wèl op eenzelfde wijze invulling geven aan de vraag wat betekenisgeving voor jou inhoudt.
Dat is het moment waarop je voor je sterven staat en nadenkt over jouw leven. Je kijkt dan niet naar je rijkdom of al je bezit, niet naar alles wat je hebt bereikt. Nee, omringd door je naasten verlang je naar hun liefde en warmte en op dat moment ontvang je terug wat jij zèlf hebt gegeven tijdens je leven. Zou Sywert of Poetin hier ook over nadenken? 

Kijk in Posterenk 2 2021

Posterenk en Omstreken agenda  

  
Oktober
16, 23, 30 Pampus geopend   
18, 25 Wandelgroep 9:00u, Wilpermolen*
18 Sjoel/Koersbal middag, 13.30u Bethel
16-23 Stroopwafelactie Klein Pampus
23 WilperMolen Opengesteld
24 Ensemble La Lauzeta, StMartinusKerk Bussloo
31 Nadja Filster bij SKCN

November
1, 8, 15, 22, 29 Wandelgroep 9:00u, Wilpermolen*
1, 15, 29, Sjoel/Koersbal middag, 13.30u Bethel
6, MolenCafe  16u WilperMolen
6, 13, 20, 27 Pampus geopend 
.. Herensoos avond
20, Intocht Sinterklaas Speeltuin klein Pampus
20, Opera Pace é Libertá, StMartinusKerk Bussloo

 December
6, 13, 20 Wandelgroep 9:30u, Wilpermolen*
13, 27, Sjoel/Koersbal middag, 13.30u Bethel
4,18, Pampus geopend 
11, Prinsen verkiezing Pampus
12, Posterenks Winterdorp 16-20u 
12, A capella Sixtessens StMartinusKerk Bussloo

Werkgroep Klein Pampus
Is er bij jullie een baby geboren? Ben je “nieuw komen wonen” met uw kinderen in of omgeving Posterenk? Stuur een kopie van jullie geboortekaart of verhuiskaart met de naam en leeftijd van jullie kind(eren)  naar kleinpampus@outlook.com.

Speeltuincommissie Klein Pampus organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten voor de jeugd t/m 12 jaar uit Posterenk. Om hier zo goed mogelijk over te communiceren en de activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de leeftijd van de kinderen ontvangen wij graag (een kopie van) het geboortekaartje via kleinpampus@outlook.com. Natuurlijk mag u het ook afgeven bij Marloes van der Weerd (Molenallee  29), Kim Dashorst (Molenallee 15) of Corneel Buitenhuis (Iordensweg 115).

Afgelopen Sinterklaas hebben wij geprobeerd door middel van een flyer alle kinderen over het bezoek van Piet te informeren. Eerder dit jaar is de Paashaas langs alle huizen met kinderen gegaan om paaseieren uit te delen. Mocht u geen Sinterklaasflyer hebben ontvangen of is de Paashaas uw huis voorbij gesprongen, stuur dan een mail met de naam en leeftijd van uw kind(eren) en het adres naar de speeltuincommissie. 

 

        ————————–

Sjoel en Koersbal middagen
Om de week op maandagmiddag vanaf 13.30u, komen de fanatieke sjoelers en de koersbalspelers bij elkaar in Bethel. Menig spel komt hersengym bij kijken, en finesse van richting gevoel. .  en uiteraard nog meer plezier, lol en gezelligheid. Ben je ook het thuiszitten beu dan zien we je graag op maandagmiddag. Aanmelden is niet nodig.       

   —————————-

De Wandelgroep Posterenk wandelt elke maandagochtend vanaf 9u start er een wandeling vanaf de WilperMolen. Op de laatste wandelmaandag van de maand word er elders in de Gemeente Voorst gestart. Deze wandelingen duren zo een 90min, deze gaan door de omgeving. Gezellig wanneer je mee wandelt en je hoeft je niet aan te melden, we verzamelen vanaf 8.50u. Tot maandag

         —————————

 

 Voortgang Klompenpad Posterenk

De werkgroep Klompenpad Posterenk heeft een tweetal deelpaden in concept
uitgewerkt en gaat de komende tijd in gesprek met grondeigenaren om de gebruiksmogelijkheden te bespreken

 

Website woningbouw De Hoge Enk geopend
Vanaf vrijdag 15 oktober is deze speciale Website (www.dehogeenk.nl)  over het Project Woningbouw Posterenk geopend waarin uitleg wordt gegeven over de inhoud van het Plan.  Aan de hand van een heldere schets wordt informatie gegeven over de bouw van de 28 woningen die in totaal zijn gepland. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 start met de bouw van 12 woningen en vervolgens komt daar fase twee achteraan met de resterende 16 woningen. De verwachting is dat het geheel in 2026 kan worden afgerond.

Vertraging:
Waar eerder werd aangekondigd om de Website dit voorjaar al te openen is er enige vertraging opgelopen in het afwerken van de te lopen procedure, onze excuses daarvoor.    
Procedure Bestemmingsplan en overige stappen:
De Gemeente werkt nog aan de start van de formele procedure van het Bestemmingsplan en zodra dit afkomt zal de Gemeente dit kenbaar maken via haar kanalen. Dit zal ook via deze Website bekend gemaakt worden. Het gehele plan zal dan volgens richtlijnen ter inzage worden gelegd. Na goedkeuring van het gehele plan wordt door PBO in samenwerking met Bouwbedrijf Bessels een informatieavond belegd in de Wilpermolen waarbij ook uitleg wordt gegeven over de procedure. Wij zijn blij met deze ontwikkeling en voor meer informatie verwijzen we graag naar de Website: www.dehogeenk.nl    

Bestuur PBO e.o.   &    Bouwbedrijf Bessels

Voortgang DOPP

In het kader van onze Lange  termijn Dorpsvisie Posterenk hadden wij op 30 april een zeer succesvolle KICK-OFF. Ruim 80 Posterenkers namen deel aan de digitale bijeenkomst en ruim 20 mensen gaven zich actief op om deel te nemen aan een van de werkgroepen/. De Werkgroep DOPP en PBO ontvingen bijzonder veel positieve reacties. Zeer lovenswaardig werd gereageerd op de inleiding gegeven door Carien ten Cate van Royal Hasskoning over een van de projecten : Landschappelijke Herinrichting Posterenk. Op basis van de resultaten van de KICK-OFF heeft de Werkgroep DOPP besloten dat we een praktisch vervolg kunnen geven aan de volgende vier onderwerpen:

Project Landschappelijke Herinrichting

Project Verkeersveiligheid en infrastructuur Posterenk

Project Huismaker voor Posterenk en samenwerking organisaties en inzet vrijwilligers

Project Sociaal Domein

We proberen eind van dit kalenderjaar een eerste resultaat te kunnen laten zien aan Posterenk. 

Transitievisie Warmte Gemeente Voorst:

Ook voor de Gemeente Voorst geldt het streven om in het kader van het klimaat vóór het jaartal 2050 alle gebouwen van het gas af te hebben. Daartoe is een analyse gemaakt van alle dorpen in de Gemeente Voorst om te komen tot een prioritering. De keus is gemaakt dat allereerst gestart wordt met het dorp Wilp en de Planetenbuurt in Twello. 

Posterenk zal dus de komende vijf jaren nog niet starten met een dergelijk traject en met ons zal tegen die tijd nader worden overlegd.

 

Aanvullende maatregelen geluidshinder A1 afgewezen:

PBO heeft in samenwerking met de Gemeente Voorst gekeken naar de mogelijkheden om het geplande Geluidsscherm na de verbreding van de A1 verlengd te krijgen richting De Paal, door gebruik te maken van het bestaande scherm. Om in beeld te krijgen wat daarin de mogelijkheden zijn is op kosten van de Gemeente Voorst het Bureau Royal Hasskoning gevraagd om met advies te komen waarin de volgende onderwerpen onderzocht worden:

Is het technisch haalbaar om het bestaande scherm te verplaatsen.

Wat zijn de daarmee gepaarde gaande kosten. Het advies is uitgebracht en daaruit blijkt dat een en ander technisch wel uit te voeren is maar de kosten veel te hoog uitkomen. De gehele operatie zou meer dan 6 ton gaan kosten en dit was voor het college van B&W reden om dit niet goed te keuren. We zetten ons nu samen met de Gemeente in om de ‘gaten’ die er zijn middels vergroening (bomen & struiken) te dichten.  

Gebiedsontwikkeling Recreatiegebied Bussloo:

Recent is de zogeheten “Kansenkaart Recreatiegebied Bussloo” uitgekomen en het is belangrijk om dit alles kritisch te volgen. De Gemeente Voorst heeft twee jaar terug de opdracht verstrekt om te onderzoeken wat de ontwikkelmogelijkheden zijn voor het Recreatiegebied Bussloo. Bij dit proces zijn meerdere partijen, waaronder ondernemers, Leisurelands, Vastbouw (MOB Complex) betrokken en ook zijn de Belangenverenigingen daarvoor benaderd.

Het uiteindelijke doel van dit project is dat in januari 2022 een Masterplan gepresenteerd wordt waarin de visie plus uitgangspunten worden beschreven waarbinnen Recreatiegebied zich de komende 20 jaar verder kan ontwikkelen.  PBO heeft het initiatief genomen om op dit onderwerp samen op te trekken met de twee ander betrokken Belangenverenigingen Bussloo en Wilp Achterhoek.

Een van de grotere vraagstukken is of Recreatiegebied Bussloo van Dagrecreatie uitgebreid moet worden naar Verblijfsrecreatie. Vanuit de Belangenverengingen hebben we op voorhand aangegeven daar géén voorstander van te zijn. Wij benadrukken de belangrijke waarden RUST-GROEN-RUIMTE en willen de sterk commercieel en economisch gedreven ontwikkelingen daaraan ondergeschikt maken.

Noteer alvast 13 april 2022, voor ons Posterenkers een memorabele dag m.b.t. onze bevrijding in 1945 door het Canadese leger. Ook as jaar willen we herdenkingsbijeenkomst  organiseren met medewerking van city of Apeldoorn en RCL. Op vrijdag 6 mei 2022 zal er een bevrijdingsfeest ( 75 + 2 gevierd gaan worden en de RCMP band heeft Posterenk al in hun tournee opgenomen. Het programma wordt nog verder uitgewerkt en we hopen dat het net zo’n succes zal zijn als in 2015.  https://www.facebook.com/BevrijdingPosterenk

Onze nieuwe molenaar io David van Peenen  

Eind 2019 kwamen we met het gezin in de oude bakkerij wonen, welke zich echt vlak achter de molen bevindt. Naast de rust in het dorp en de woning, was de molen zeker ook een reden om in Posterenk te komen wonen.

Echter, de molen draaide bijna nooit en tijdens corona viel dat nog eens extra op. Uit navraag bij buren bleek dat er geen molenaars meer waren en er gezocht werd naar nieuwe enthousiastelingen.

Ik wilde graag iets terug doen voor het dorp en na wat wikken en wegen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Een aantal keer meegedraaid met de twee nieuwe, vrijwillige, molenaars die inmiddels gevonden waren.
En wat blijkt, in de molen helpen is echt leuk om te doen. De werking van de molen heeft iets magisch. Als de wieken draaien, kijkt iedereen blij naar de molen en is er altijd wel iemand die even de molen in komt. Binnenin draaien de as en wielen heel rustig maar gestaag. Zelf ben ik niet technisch onderlegd, maar de molenaars leggen alles rustig uit en elke keer leer ik er weer iets bij. Inmiddels heb ik mij opgegeven om officieel vrijwilliger molenaar te worden, zodat ik uiteindelijk ook zelfstandig de molen mag laten draaien. Zelfs mijn vrouw Lidwien doet mee door te helpen bij de drankjes en aankleding als de molen open is. Het zou enorm leuk zijn als we nog een paar molenaars erbij krijgen of dorpsgenoten die gewoon een handje willen helpen. Enige wat nodig is, is een beetje nieuwsgierigheid en een keertje naar binnen te lopen. Vrouw of man zijn allen welkom en zonder verplichtingen. Misschien vind je het zelfs leuker dan verwacht! We draaien 1x per 2 weken, dus kom gerust langs.Posterproat;  verdeeldheid

Valt het jullie ook op dat er sprake is van een sterk toenemende verdeeldheid onder ons mensen. Ik kan niet beoordelen waardoor dat komt en wanneer ik daar iets over zeg kan het maar zo zijn dat ik daarmee voor sommigen al te ver ga en juist daardoor verdeeldheid zaai. Mensen lijken het sneller oneens te zijn met elkaar en laten dit op allerlei manieren blijken. Social Media is een graag gebruikt middel met daarnaast vele andere uitingen zoals demonstraties maar ook feller wordende discussies, tot zelfs ruzies in al langer bestaande vriendengroepen en families. Wanneer ik met meer afstand dit alles beschouw en ons Nederlanders dus in een wereldperspectief plaats, dan hebben we het vergelijkenderwijs super goed. We behoren nog steeds tot de toplanden met de beste Gezondheidszorg, het beste Onderwijs, het beste Pensioenstelsel en niet te vergeten onze Democratie met Basale Vrijheden. Op de “Schaal van Geluk” scoren we als Nederlanders ook bij de top tien en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En toch blijf ik zitten met dat rare gevoel van verdeeldheid waarin het lijkt of wij ontevredener aan het worden zijn. Toch raar om dat vast te stellen terwijl al die zaken die hierboven vermeld worden het tegenovergestelde zouden verwachten. Kan het misschien zijn dat we gewend of liever gezegd VERWEND zijn geraakt met zoveel goeds? Doet me denken aan een boekje wat ik ooit las over Welvaart en Welzijn. We hebben vele jaren gewerkt aan de verbetering van onze Welvaart, dat geeft verbinding en heeft een positief effect op ons Welzijn. Te veel Welvaart heeft echter een negatief effect op ons Welzijn. We kunnen moeilijker omgaan met tegenslagen en willen almaar méér. Het verbindt niet en mensen zijn almaar meer bezig met “IK”.

Laten wij proberen toch wat meer te werken aan dat SAMEN en de VERBINDING         

Kijk in Posterenk 1 2021

Kijk in Posterenk Special 1 April 2021

 

Kijk in Posterenk Nr 3, november & december 2020

 

Kijk in Posterenk: Nieuws uit Posterenk en omgeving nr 3  2020
HardCopy versie -> KijkInDePosterenk_Nieuwsbrief_2020-03_def 

Nieuwe site Posterenksbelang.nl
Onlangs is de vernieuwde site van PBO online gegaan. We kunnen best zeggen dat we hier trots op zijn en wellicht heb je al gekeken en gevonden wat je zocht. Daar vind je al het uitgebreide nieuws omtrent ons dorp eo  evenals ons Kijk in Posterenk facebook pagina. Ivm de regelgeving die zo snel wisselt met wat is toegestaan aan bijeenkomsten, is er ditmaal geen agenda toegevoegd aan onze nieuwsbrief. Hiervoor willen we je attenderen deze op onze site Posterenksbelang.nl te raadplegen.

Radio Maywood draait door!
Een groep enthousiaste mensen met een groot hart voor muziek en radio maken. Elke zondag- ochtend gezellige muziek uit je speakers van de jaren ‘70 tot anno nu. Toch is er wel wat veranderd t.o.v. vroeger toen er met een geheime zender werd uitgezonden. Anno 2020 zijn ze legaal te beluisteren op internet wereldwijd. Tot het einde van 2020 draait  RadioMaywood.nl elke zondag tussen 10 en 13u jullie verzoeknummers, deze zijn aan te vragen via verzoekjes@radiomaywood.nl

Uniek boekwerk met belevingen
De werkgroep Bevrijding Posterenk heeft in de afgelopen jaren verhalen opgetekend met bijpassend fotomateriaal van inwoners tijdens en na de oorlog van ‘40-‘45. Tijdens de ceremonie van 27 sept is deze verhalenbundel gepresenteerd. Heb je ook interesse in dit boekwerk? Ze is te verkrijgen 
voor €7.50 bij Indo Garden of mail naar dcp@posterenksbelang.nl voor meer info.

Regionale Energie Strategie, voortgang plannen. 
Corona zet de wereld op zijn kop en heeft veel invloed op allerlei ontwikkelingen en dat geldt ook voor het nationale energie beleid. Tijdens onze jaarvergadering van eind januari in de Wilpermolen was dit één van de onderwerpen en dit kan op langer termijn zeker veel impact hebben waar we allemaal mee te maken krijgen. Voordat corona het gesprek van de dag werd ging  de discussie over ons klimaat. Achter de schermen wordt hieraan druk gewerkt door onze nationale en regionale politiek. Nu lijkt het voor velen of de wereld tijdelijk geheel tot stilstand is gekomen. Maar sommige zaken gaan gewoon door. Zo ook de uitwerking van ons landelijk klimaat akkoord en de daarvoor benodigde plannen vanuit onze regio. 

Corona zet de wereld op zijn kop en heeft veel invloed op allerlei ontwikkelingen en dat geldt ook voor het nationale energie beleid. Tijdens onze jaarvergadering van eind januari in de Wilpermolen was dit één van de onderwerpen en dit kan op langer termijn zeker veel impact hebben waar we allemaal mee te maken krijgen. Voordat corona het gesprek van de dag werd ging  de discussie over ons klimaat. Achter de schermen wordt hieraan druk gewerkt door onze nationale en regionale politiek.
Nu lijkt het voor velen of de wereld tijdelijk geheel tot stilstand is gekomen. Maar sommige zaken gaan gewoon door. Zo ook de uitwerking van ons landelijk klimaat akkoord en de daarvoor benodigde plannen vanuit onze regio. 

Proces vanuit Klimaat akkoord naar RES en VES:  
Om alles weer even helder voor ogen te krijgen staat een korte belangrijke samenvatting van het proces tot nu toe op onze site.  PBO zal nauwlettend de ontwikkelingen van de plannen in de gaten houden.

OPROEP:  Wij als inwoners van de Posterenk kunnen ook onze bijdrage leveren, door bijvoorbeeld
massaal aanwezig zijn bij informatie avonden van de gemeente (digitaal of fysiek).
Op deze wijze kunnen wij laten zien dat wij als dorp actief betrokken zijn. Hopelijk wordt dit proces binnenkort weer onder normale omstandigheden voortgezet en kunnen wij als Posterenk met
positieve energie een bijdrage leveren. 

zie ook:  www.cleantechregio.nl en www.voorst.nl/ves

Woningbouwplannen Posterenk concreter: 

Bestuur PBO had onlangs een gesprek met Jeroen Bessels van Bessels Bouw over de vorderingen rondom het woningbouwproject Postakker 2. Bessels gaf aan dat er een akkoord is met de Gemeente Voorst over de programmering, verkaveling en fasering van het project waarin de komende jaren in totaal 28 woningen worden gebouwd. Nu hierover consensus is, kan worden gewerkt aan de opmaak van de verdere procedure van het bestemmingsplan. Zodra deze af is kan dit ter visie worden gelegd voor geïnteresseerden en bewoners van Posterenk. 

Bij een voorspoedige afhandeling kan in de tweede helft 2021 gestart worden met de eerste bouwfase van 12 woningen. 

Bestuur PBO is blij dat er nu sprake is van concrete voortgang en denkt daarbij vooral aan diegene die in de Enquête van 2017 hebben aangegeven graag in Posterenk te willen wonen. Voor PBO is de communicatie rondom dit project extra belangrijk en Corona maakt een te plannen informatiebijeenkomst onmogelijk.

PBO is blij te vernemen dat Bessels werkt aan de ontwikkeling van een speciale website waarin meer informatie kan worden gegeven over de programmering, verkaveling, fasering en prijsstelling, dit tevens voorzien van mooie overzichtsbeelden.

De verwachting is dat eind november deze Website kan worden geopend. We hopen en verwachten dan ook meer te kunnen zeggen over het verdere tijdpad en de invulling van stappen zoals het kunnen verkrijgen van nadere informatie tot en met natuurlijk de uiteindelijke toewijzing van de woningen. Wij houden en brengen u op de hoogte tzt. 

Lange Termijn Dorp Ontwikkel Plan Posterenk

Het Bestuur PBO heeft eind 2019 het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een lange termijn Dorpsplan Posterenk 2020-2025 (DOPP). Dit is een interactief proces, waarbij in de Jaarvergadering in Januari 2020 Posterenkers zijn uitgenodigd een actieve rol te vervullen in het maken van dit Dorpsplan.

Naast een Missie en Visie zullen we daarin uitwerken wat voor de komende jaren de belangrijkste onderwerpen zijn of gaan worden waar wij ons als dorp voor willen inzetten. Bij dit alles willen wij ons voor een deel ook laten leiden door het Strategisch Plan vanuit de Gemeente Voorst ‘ Voorst onder de Loep’.

De Werkgroep Klompenpaden heeft een prima start gemaakt en flinke voortgang geboekt totdat Corona toesloeg en dat betekende een flinke rem op het gehele proces.

Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarisch landschap die zoveel mogelijk over onverharde wegen lopen. In Gelderland en Utrecht zijn de afgelopen 10 jaar al ruim 100 Klompenpaden ontwikkeld en ook in onze Gemeente Voorst kennen we reeds enkele prachtige voorbeelden zoals in de omgeving van Twello, Klarenbeek en het meest recente Klompenpad is in en rondom het dorp Voorst geopend.  (www.klompenpaden.nl).

Onder begeleiding van Christien van der Zwart van Landschapsbeheer Gelderland heeft de Werkgroep, die bestaat uit: Wim Broekhof, Hans Schulte, Piet Hulscher, Frans Lieferink, Sonja De Leau, Wim Rutenfrans, Gert Nijhof, Michael Kool en Frans Pol, een prima start gemaakt en dat heeft inmiddels geleid tot een eerste schetsontwerp van een Klompenpad van rond de 15 km.

Een belangrijk deel van het Pad loop vanuit Posterenk, via het Recreatiegebied Leisure Lands ook over het Landgoed De Poll en dat alles vergt natuurlijk nader overleg en instemming. In dat stadium zitten we om voorbereidingen te treffen voor nader overleg met de grondeigenaren. Zodra we dat overleg hebben gehad kunnen we ook concreter met de plannen naar buiten komen en we schatten in dat dit begin 2021 zal zijn.  

Glasvezel ook in Posterenk

Onlangs is in elke brievenbus in Posterenk een belangrijke brief gedeponeerd waarin uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden van Glasvezel in de Dorpen van de Gemeente Voorst.  Aanvankelijk waren er enkel mogelijkheden voor het buitengebied maar DeltaFiber Netwerk is een campagne gestart binnen alle dorpen van de Gemeente Voorst.

Als 35% van de huishoudens zich vóór 2 december 2020 aanmeldt, gaat de aanleg door.

Van belang is te weten dat de Glasvezelaansluiting geheel gratis is. Wèl moet een keus gemaakt worden voor een van de drie benoemde Telecomaanbieders en daarvoor betaal je abonnementskosten evenals dat nu het geval is.

Naar oordeel van het PBO Bestuur is dit een prima aanbod en er zijn meerdere redenen te noemen om wèl hiervan gebruik te maken. De helderheid en scherpte van de TV neemt toe en ook is sprake van een versneld Internet. Bovendien is de aansluiting gratis en de benoemde abonnementskosten zijn nagenoeg gelijk aan hetgeen nu betaald moet worden. Zie verder :  gavoorglasvezel.nl

Posterproat & Corona Rust
Sinds maart dit jaar overheerst Corona het nieuws en ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik word daar zo langzamerhand een beetje zat van. Je kunt geen krant openslaan of  TV aanzetten en het merendeel gaat over Corona. Elke Talkshow vol met deskundigen die het Corona nieuws herkauwen en over ons uitspugen en dat levert weer input op voor een volgende deskundige want we zijn het natuurlijk nooit met elkaar eens.

De Heerlijke Corona Rust: 
Naast alle narigheid en juist tegenover alle Persdrukte was er ook Corona Rust. Wat een verademing. Alles werd afgezegd, geen vergaderingen, geen feesten, geen bijeenkomsten en we hadden met elkaar een excuus om niet te gaan. Natuurlijk leverde dat ook vervelende situaties op maar het gaf ons ook nooit eerder ervaren sociale rust die aanzette tot nieuwe ontdekkingen. Je trok meer op met je directe naasten, zette aan tot creatief met je tijd omgaan en bovenal sociale verdieping.   

Natuurlijk hoop ik dat we Corona de baas worden maar die Corona Rust mag voor mij een beetje blijven.       

Kijk in Posterenk wordt medemogelijk gemaakt door deze ondernemers

.

Nummer 2  april 2020

Beste Buur en Posterenker,

Hierbij de nieuwe Kijk in Posterenk nieuwsbrief, we hebben getracht het nieuws en evenementen agenda zo actueel mogelijk aan te biedenEchter sommige artikelen zijn vanwege de snelheid van het nieuws al weer wat gedateerd. We willen u graag verwijzen voor het laatste actuele nieuws naar oa onze ‘Kijk in Posterenk’ op Facebook Posterenkse FeestenBevrijding Posterenk & Avond4daagse Wilp Bussloo Posterenkinstagram.com of kijkindekernen

Hartelijke Groeten namens PBO & Dcp 
Monika klein Haar Bruntink 
dcp@posterenksbelang.nl
https://posterenksbelang.nl

Bestuur PBO e.o. besluit groepsbijeenkomsten te cancelen  

Als vervolg op de zondag 15 maart afgekondigde maatregelen heeft het Bestuur PBO het besluit genomen al haar groepsactiviteiten voorlopig te stoppen.
Denk daarbij aan de bijeenkomsten rondom de ontwikkeling van een Klompenpad, de ontwikkeling van een meer-jaren Dorps Ontwikkel Plan Posterenk  (DOPP), de wekelijkse Wandelactiviteiten en het Koersbal en Sjoelen in Bethel. 

We wachten de datum van 6 april nader af en zullen de betrokkenen informeren zodra we weer kunnen starten. 
Bij de activiteiten die na 6 april gepland staan zullen wij de richtlijnen van het RIVM aanhouden.

 ————————–

Festiviteiten Bevrijding & Posterenkse feesten

Maandag 13 april & Vrijdag 8 Mei
Door de ontwikkelingen van het corona-virus kunnen we nog geen duidelijkheid geven wat betreft de Herdenking op 13 april
en Bevrijdingsfeest op 8 mei. We zullen u via onze FB ‘Bevrijding Posterenk’ & ‘Kijk in Posterenk’,  en andere kanalen oa flyers en krant informeren.

Wilpermolen tot en met 6 april gesloten voor Publiek    

Het Bestuur van de Stichting Behoud Wilpermolen heeft het besluit genomen om de Wilpermolen i.v.m. de genomen maatregelen rondom het Coronavirus,
voorlopig te sluiten voor Publiek tot en met 6 April. Met de Molenaars is overlegd dat er in deze periode ook niet gedraaid wordt.

 —————————

Pamplus Undercoversessie met Dire Straits afgelast

In verband met het Corona-virus is het besluit genomen om de Undercoversessie van Pamplus op vrijdag 10 april te cancelen. De mensen die reeds een ticket hebben gekocht ontvangen hun geld retour 

 ————————-

Vele Posterenkers waren betrokken bij de bespreking van de Voorster Energy Strategie (VES) en de Regionale Energy Strategie (RES)

Dezer dagen is de RES openbaar geworden en is ter informatie ook naar de Raad van de Gemeente Voorst gestuurd. 
Uiterlijk 1 juni moet de RES worden opgestuurd naar de Landelijke Stuurgroep en de Raad kan daar nog een opmerking aan toevoegen.

De RES en de begeleidende brief van B&W is te lezen via de link: Link naar concept RES, Link naar raadsmededeling
Bestuur PBO

 ————————

Door de aanvullende Corona maatregelen hebben als consequentie dat het Bevrijdingsfeest van 8 mei in Posterenk niet doorgaat en dat geldt ook voor de Posterenkse Feesten die op zaterdag 9 en zondag 10 mei gepland staan. 

Zaterdag 9 Mei
 In Posterenk wordt op zaterdag 9 en zondag 10 mei alweer de 17e editie van de Posterenkse Feesten gehouden. De aftrap van het weekend is anders dat we de laatste jaren gewend zijn. De zaterdagavond staat nu helemaal in het teken van de jeugd vanaf 14 jaar. Vanaf 21:00 uur zijn de jongelui van harte welkom in de feesttent naast de molen. Het wordt een daverend spektakel met de geweldige muziek van DJ Jeronimo. Hij staat garant voor een geweldige avond.

Zondag 10 Mei
 De zondagmiddag staat nu in het teken van een echte familiedag voor alle Posterenkers en omgeving. Vanaf 13:00 tot 14:00 uur is er een lunch voor iedereen. Smeer zelf je lekkere bolletjes en geniet van de heerlijke zelfgemaakte soep door Posterenkers.  Kom samen met de buren en je kunt lekker even bijkletsen met elkaar onder deze lunch. Graag wel even opgeven van tevoren, zie hiervoor het inschrijfformuliertje. Vanaf 14:00 uur kan iedereen genieten van de boomzaagkunst. Tommy Carving geeft een demonstratie hoe je van een boomstam een heel mooi kunstwerk kunt creëren. Vergeet niet de gehoorbeschermers als je vooraan wilt staan. Tevens kan men vanaf 13:30 uur ook meedoen aan het  kaart schieten. Voor de kinderen zijn er ook activiteiten en er is een springkussen aanwezig.

 ——————

Wandelvierdaagse Wilp Posterenk Bussloo +foto wandel4daagse
9-10-11 & 12 juni wordt de 6de avondwandel4daagse georganiseerd door Wilp-Posterenk-Bussloo
De start is iedere avond vanaf Zozijn “Landgoed “de Lathmer” tussen 18.00 uur en 19.00 uur. 
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 3, 6 of 10 km.

Schitterende routes, uitgelaten kinderen, bijzondere ontmoetingen en veel gezelligheid. Dat zijn de ingrediënten voor de avondvierdaagse, die dit jaar op 9-10-11 & 12 juni alweer voor de zesde keer word georganiseerd. 

De mooie routes van 3, 6 of 10 kilometer, slingeren over het terrein van Zozijn, over landgoederen, door het bos en langs verborgen paadjes. Medewerkers, cliënten van Zozijn, lopen samen met leerlingen van basisscholen de Hagewinde (Wilp), OBS Wilp-Achterhoek en St. Martinus (Bussloo) en buurtbewoners. Iedereen kan ook dit jaar weer volop genieten. 

De start is iedere avond vanaf Zozijn “Landgoed “de Lathmer” tussen 18.00 uur en 19.00 uur. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 3, 6 of 10 km.   

————————–
De Wandelgroep uit Posterenk,

loopt iedere maandagochtend een wandeling van 1,5 uur. (8 km)
De wandeling wisselt wekelijks en op de laatste maandag van de maand* vertrekt de groep vanaf een andere locatie in de gemeente Voorst. Zou jij ook mee willen wandelen ?

Dat kan, deelname is gratis en je hoeft je niet aan of af te melden. De start is vanaf de Wilpermolen om 9:00 uur.
Op feestdagen zoals 2e paasdag, 2e pinksterdag en op Koningsdag zijn er geen georganiseerde wandelingen.

*Op maandag 25 mei vertrekt de wandelgroep vanaf de parkeerplaats bij de kerk in Terwolde .

 ———————–

Posterproat en “Het Geluid van de Stilte” 

Ik schrik wakker en weet niet waarom. Iets in mijn omgeving verstoort het normale patroon en het duurt echt even voordat ik dit doorheb. Het licht van de vroege ochtend schijnt al voorzichtig door de gordijnen van de slaapkamer. Ik stap het bed uit en loop naar het openstaande raam. De sfeer is echt anders en ik kan het nog steeds niet duiden.  Het is iets wat ik niet herken, wat ik geen plek kan geven en het maakt me onrustig. Ik doe het slaapkamerraam verder open en steek mijn hoofd in de wat schemerige ochtend. De vogels die ik normaal op dit tijdstip al hoor zijn er niet en dat alles maakt het nog onheilspellender en bedreigend. Mijn ogen en oren zoeken verder en blijven plotseling verschrikt steken. Ik weet het!

Het is de oorverdovende stilte die mij wakker maakte en die mij zelfs in de vroege zondagochtend als een stille wekker de ogen onrustig deed openen.   

Ineens dringt tot me door wat er gaande is. Totaal géén verkeer op de A1!  De oorzaak is het ruimen van een V1 Bom. In Wilp en omgeving moeten bijna 500 families hun huis en haard voor een dag verlaten en op de A1 dus 12 uur lang geen verkeer. Waar je gewend raakt aan lawaai is het weer wennen aan die stilte, maar ik kan je verzekeren dat dit al na korte tijd bijzonder prettig is. De vogels lieten zich al snel weer overduidelijk horen en het leek wel of de natuur zich prettig herschikte in dit vacuüm van stilte. Een hele dag géén lawaai van duizenden auto’s, geen sirenes, geen files. 

Waar de dag voor mij onrustig startte vanwege de stilte eindigde deze wederom onrustig van het inmiddels bekende lawaai.   

 —————

Kijk in Posterenk, wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van oa deze locale bedrijven

.


Nummer 1  januari 2020

een goed nieuwjaar gewenst 

We kunnen terugkijken op een jaar waarin opnieuw veel is gebeurd in en rondom Posterenk.

We mogen trots zijn op ons dorp en vooral trots op al onze vrijwilligers die in groten getale op diverse manieren vrije tijd besteden aan de vele activiteiten in en voor ons dorp Posterenk. Dat bleek ook bij de bijeenkomst in november die door de Gemeente werd aangeboden in het Hof van Bussloo, speciaal om de vrijwilligers van Posterenk en Bussloo in het zonnetje te zetten. Onze Burgemeester sprak zijn waardering uit naar de ruim 100 aanwezigen. In een wereld waar zoveel problemen zich voordoen is het een verademing te mogen wonen in een dorp waar het basale Noaberschap nog geldt.  Wij zorgen samen voor onze leefbaarheid en dat komt op velerlei manieren tot uiting.   Zorg voor onze alleenstaanden maar ook het bloemetje voor de nieuwkomers in ons dorp. En dit naast de vele activiteiten die we samen neerzetten, van intocht Sinterklaas tot de herdenking van onze Bevrijding en niet te vergeten de Posterenksche Zondag en het Winterdorp Posterenk.

Ook voor 2020 staat er weer veel te gebeuren en daarover vertellen we graag tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op 24 januari ’s avonds. Graag heffen we daar het glas met jullie. 

Rest mij iedereen te bedanken voor de inzet dit jaar.
Fijne Feestdagen en vooral een goed en gezond 2020 

André Berenschot Voorzitter PBO 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2020

Op 24 januari 2020 wordt er de jaarlijkse receptie gehouden door de Posterenks belangen vereniging en Stichting Behoud WilperMolen. Hiervoor zijn alle Posterenkers uitgenodigd. Deze avond word gehouden in de WilperMolen en de inloop is vanaf 19.30u, we zullen zo rond 21.15u samen het glas heffen op een prachtig verbindend en vooral initiatiefrijk 2020!

 —————————–

Carnaval
Op zondag 23 februari 2020 trekt de Carnavals optocht weer door ons dorp. De WilperMolen is geopend voor, tijdens en na de optocht en er zal oa ruimschoots  glühwein, chocomelk, ranja en broodjes worst aanwezig zijn. DJ McStone komt ons aanmoedigen met de nodige muziek, hiermee dompelen wij ons weer onder in de gezelligheid van dit feest. Alaaaaaaaf

——————–

Safe the date!! 8, 9 en 10 Mei 2020! Posterenks dorps & bevrijding -feest
Op 8 mei is er het grote 75 jaar bevrijdingsfeest in Posterenk, aansluitend maken we er een heel weekend van, aangevuld met het Posterenks dorpsfeest. Dit jaar wordt het een groter feest. Op de zaterdag avond is er een avondprogramma voor de jongeren en ook de zondag zal in een ander vaatje zitten. Houd oa de ‘Kijk in Posterenk’ nieuwsbrief 2 en volg ook  facebook ‘Posterenkse feesten’  voor meer info. Al deze festiviteiten  vinden plaats in, om en bij de WilperMolen.  

——————

 Zorgwekkende ontwikkelingen “A1 zone” kerngebied Voorster Energie Strategie?

In de afgelopen periode zijn door Gemeente Voorst bewonersavonden georganiseerd voor de inpassing van zonneparken en/of windmolens in onze gemeente. Het gaat hierbij om ca. 100 ha zonnepanelen en 9 windmolens (anderhalf keer de hoogte van die in Deventer). In de discussie komen veel mogelijke varianten aan bod, maar het valt op dat “de A1-zone” telkens heel gemakkelijk genoemd wordt als “geschikte locatie”. Daarom is het van groot belang dat wij onze stem laten horen!

In 2016 heeft Nederland op VN-klimaattop in Parijs ingestemd met een nieuw VN-klimaatakkoord en dit is uitgewerkt in   het nationaal klimaatakkoord. Hierin staat hoe bedrijven, inwoners, overheden en andere organisaties gaan zorgen voor minder CO2-uitstoot. In Regionale Energie Strategieën (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in praktijk gebracht. Nederland is hierbij onderverdeeld in 30 regio’s. De Posterenk valt binnen de Cleantech Regio, tezamen met het gebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De Cleantech Regio heeft zich ten doel gesteld om in 2030 compleet energieneutraal te zijn en dus evenveel energie op duurzame wijze op te wekken als we verbruiken. Verder moet elke gemeente met een goed en lokaal plan komen om bij te dragen aan de RES.
De gemeenteraad van Voorst is hiervoor de Voorster Energie Strategie gestart. Om draagvlak te creëren is inwoners de kans geboden om tijdens de bewonersavonden mee te denken over de landschappelijk inpassing voor het opwekken van energie in de omgeving. Deze ideeën worden verzameld op één overzichtstekening en worden in januari 2020 nog éénmaal gepresenteerd tijdens een nog in te plannen bewonersavond. Onze massale aanwezigheid hierbij is gewenst om onze stem te laten horen omdat dit alles een grote impact op onze leefomgeving. De beschikbare tijd om hier als bewoners invloed op uit te oefenen is zeer beperkt. Om de “A1 zone” niet het spreekwoordelijke afvoerputje van de Gemeente Voorst te laten worden, is het van groot belang dat wij onze stem laten horen in dit proces en zo sturing te kunnen geven aan een betere en evenredige verdeling binnen de regio.
Informatie is te vinden op www.voorst.nl/nl/duurzaamheid/voorsterenergiestrategie. Daarnaast wordt informatie ook gedeeld in het Voorster Nieuws. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het PBO staat dit punt ook hoog op de agenda.

>>>>>> !!!!! OPROEP: 

Dinsdag 21 januari vindt in het Gemeentehuis om 19.00 uur de bijeenkomst plaats van de (RES) Regionale Energy Strategie. 

Het is van belang dat wij daar als Posterenkers ruim aanwezig zijn, KOM naar het gemeentehuis op 21 januari 2020

———————————–

Tomorrow Energy onderzoekt mogelijkheden Zonnepark Fliertdal

PBO ontving onlangs een brief van Tomorrow Energy uit Amersfoort waarin aangekondigd wordt dat ze een onderzoek doen naar de mogelijkheden van een Zonnepark langs de Fliertweg parallel aan de A1. Binnenkort hebben we een afspraak met dat bedrijf en we hebben op voorhand al aangegeven géén voorstander te zijn van de ontwikkeling van een Zonnepark aldaar. Belangrijkste argumenten zijn dat dit gebied onderdeel uitmaakt van ons Fliertdal en een mooie natuurlijke verbinding heeft met Landgoed de Noorddijk. Verder is nu juist een project gestart vanuit de RES (Regionale Energy Strategie) Voorst om Gemeente breed te bekijken wat de beste plekken zijn voor de ontwikkeling van Zonneparken en plaatsing van Windturbines, dit ter voorkoming van wildgroei. In dat project valt het erg op dat veel wordt gekeken naar de A1 als dumpplaats voor dit soort ontwikkelingen. PBO vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. 

Oproep aan alle bewoners om dit ook mede in de gaten te houden en in te spreken waar dat mogelijk is. 

———————–

Project Klompenpaden Posterenk en Bussloo van start

Op donderdag 21 november vond de kick-off plaats van het project Klompenpaden Posterenk en Bussloo. Onder regie van projectleider Christien van der Zwart van Stichting Gelders Landschapsbeheer kregen de ruim 40 aanwezigen uitleg over de doelstelling van het project. Deze luidt om in en rondom de dorpen Posterenk en Bussloo Klompenpaden te realiseren. In de provincies Gelderland en Utrecht bestaan reeds vele Klompenpaden en daarbij gaat het om het (opnieuw) benutten van vaak oudere wandelpaden. In de Gemeente Voorst kennen we ook reeds enkele prachtige voorbeelden. Naast de uitleg werd tijdens de kick-off ook ruimte gegeven voor een eerste invulling waarbij oude gebiedskaarten van werden gebruikt. Daar werd al gretig op gereageerd. Het vervolg is dat er een werkgroep op woensdag 18 december aan de slag is gegaan met het maken van een eerste voorstel. De verwachting is dat dit jaar nog de planontwikkeling van het Klompenpad afgerond zal zijn. We houden u op de hoogte .

 ————————

 Stilstaan bij Vrijheid en Herdenken in Posterenk

Op 13 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Posterenk werd bevrijd door de Canadezen van het Carlton & York Regiment . Sinds 2015 organiseert de werkgroep uit Posterenk op deze dag haar jaarlijkse ceremonie waarbij wordt Stilgestaan bij onze Vrijheid. In 2020 zijn er vele extra activiteiten in onze Provincie, gemeente en zeker ook in Posterenk.  Op maandag 13 april ( 2e paasdag)  start om 19:00 uur een ceremonie bij de Wilpermolen, waarbij de City of Apeldoorn, Pipes en drums zorgt voor de muzikale begeleiding.  

Op vrijdag 8 mei 2020 wordt een groots bevrijdingsfeest georganiseerd, waarbij de RCMP met Pipes en dansers wederom in Posterenk gaan optreden!  Naast bovenstaande activiteiten komt er ook een mooie expositie in de Wilpermolen.  Voor deze expositie zijn wij op zoek naar materiaal; spulletjes die “uit de oorlog” komen; bijv. een granaathuls, bonkaarten, persoonsbewijzen, een onderduik radio, een helm, bevrijdingsliedjes, LP’s,  singeltjes, een jas met een kogelgat, boeken of foto’s….Items die echt uit die tijd stammen en met de oorlog te maken hebben. 

Wellicht heeft dat item ook een verhaal, dan schrijven we die graag op. De tentoonstelling is vanaf 13 april tm 8 mei 2020. Heb of weet jij spullen die interessant zijn hiervoor, is er iets wat nog op je zolder ligt maar twijfel je of “het iets is” ? Neem contact met ons op dan kunnen we dit overleggen. Je vindt ons via onderstaande nummers en mailadressen. we horen of lezen heel graag van jullie, Dankjewel alvast 🙂 Rianne Meijer 0623 69 2495 / meijertjes5@ziggo.nl of Jolien van den Elsen 0641 81 9035 / guido.jo.vandenelsen@gmail.com  
                                               
————————–

Posterproat en Henk 

“Ai Wies bunt dan hol ie oe stille”.  Dat was een van de bekende uitspraken van Henk en zo had hij er vele. Op vrijdag 29 november overleed Henk Bessels en vanwege zijn bijdrage aan Posterenk en in het bijzonder aan de Wilpermolen werd deze op zaterdagochtend 30 november in de Rouwstand gezet. 

Henk was een markante persoonlijkheid en je wist met hem altijd precies waar je aan toe was. Hij stond niet graag in de belangstelling maar anderzijds kon je ook niet om hem heen. Henk had een glasheldere mening en was niet zo van de nuance. Hij was een man waarbij het woord vertrouwen zeer sterk leefde. Een man van tradities en van het ambachtelijke werk. Wat hij zag dat kon hij maken. Een prachtig voorbeeld is het slot op de oude deur van de Wilpermolen met de enorme sleutel. Zo regelde Henk tot in detail zijn eigen uitvaart en besloot dat hij in de Rouwwagen de Rouwstoet afsloot, waar zijn T-Ford voorop reed.  Met het overlijden van Henk verliest Posterenk een van haar karakteristieke inwoners, een harde werker, een verbinder en warm en gezellig mens.

Dank, Henk voor wat jij allemaal hebt gedaan voor Posterenk en de Wilpermolen!

 —————————–

                       

2 W-app groepen mbt veiligheid en vermissing

In september 2014 is de App-groep ‘Posterenk Veilig’ gelanceerd. Deze W-app groep is gemaakt om op een snelle en korte lijnen manier elkaar op de hoogte te stellen. Deze app graag alleen gebruiken bij calamiteiten of onraad in de buurt. Wil je deelgenoot zijn van deze groep neem dan contact op met Wim Broekhof.
In januari 2017 is hier de vermiste en gevonden dieren app bijgekomen, waar alleen mbt vermissing en gevonden huisdieren in geplaatst kan worden.
Wil je ook in deze Appgroep, neem dan contact op met Mirjam Hoefman 0625 26 6959 of
Jolien van de Elsen 0641 81 9035

Contact

Heeft u tips, ideëen, een vraag of opmerking?
stuur bericht via onze contact pagina