Jaarvergadering

“Geluidsoverlast A1” overstemt Jaarvergadering Posterenk

In aanwezigheid van Wethouder Bert Visser hield Posterenk op vrijdagavond 20 januari haar Jaarvergadering, gecombineerd met een Nieuwjaarsreceptie. Vele onderwerpen kregen de aandacht waarbij de meeste vragen en opmerkingen gingen over sterk toegenomen geluidsoverlast van de A1.  

Ruim vijftig mensen bezochten in de Wilpermolen de Jaarvergadering op uitnodiging van de belangenvereniging PBO samen met de Stichting Behoud Wilpermolen. Bij de opening wenste Frans Pol namens Posterenk alle aanwezigen een bijzonder goed en gezond 2023. Daarbij gaf hij extra aandacht aan voorzitter PBO André Berenschot die in 2022 geconfronteerd werd met een ernstige ziekte en daarom zijn functie van voorzitter tijdelijk heeft stopgezet.

Vervolgens sprak Wethouder Bert Visser de Posterenkers toe waarin hij Posterenk complimenteerde met de veelheid aan activiteiten en de wijze waarop PBO haar rol als belangenbehartiger invult. “Participatie is ook in onze Gemeente een belangrijk onderwerp en ik waardeer het bijzonder op welke wijze Posterenk daarin haar rol oppakt”, aldus Wethouder Visser. Namens het bestuur van de Stichting Behoud Wilpermolen besprak Wim Hengeveld de stand van zaken van de restauratie van de Wilpermolen. Hij bedankte de donateurs, deelnemers aan de Crowdfunding en niet te vergeten de vele bedrijven die meededen aan de sponsoractie. “Samen met de financiële ondersteuning vanuit de Provincie en Gemeente Voorst hebben we dit restauratieproject kunnen starten en we verwachten dat dit maart dit jaar kan worden afgerond”. Verder benadrukte hij het belang van de Wilpermolen voor Posterenk en omgeving als ontmoetingsplaats voor velen.  Posterenk kent vele werkgroepen en enkele daarvan gaven weer wat de plannen zijn voor 2023.

Zo is de Werkgroep Bevrijding Posterenk al vele jaren actief om jaarlijks op 13 april de bevrijding van Posterenk te gedenken. Bijzonder is dat dit jaar op 6 mei een groter bevrijdingsevent rondom de Wilpermolen wordt georganiseerd. De wereldwijd bekende Canadese RCMP Band heeft definitief toegezegd Posterenk te bezoeken. Vanwege Corona was dit al tweemaal uitgesteld. Maurits Jansen, voorzitter van de Werkgroep gaf een bevlogen betoog over het belang om blijvend stil te staan bij het woord ‘Vrijheid’. Natuurlijk kreeg de woningbouw in Posterenk ook de aandacht. Jeroen Bessels van Bessels Bouw deelde mede dat op woensdag 15 februari een tweede inloopavond in de molen wordt georganiseerd samen met Nikkels Bouw. Deze avond staat vooral in het teken van concrete informatie over de invulling van het bouwproject “De Hoge Enk”. De verkoop zal eind maart starten. Het financieel jaaroverzicht van Vereniging PBO werd uitgelegd door Ben Hulscher. Daarna vertelde Dorpscontactpersoon Monika Kleinhaar-Bruntink over haar werkzaamheden als DCP en legde uit op welke wijze de diverse werkgroepen ‘gebruik’ van haar kunnen maken. Esmee Pol-van Barneveld gaf inzage in de activiteiten van Speeltuin Klein Pampus en het programma van 2022 wordt zeker voortgezet in 2023 met daarin o.a. deelname bij NL-DOET, de Sinterklaasmiddag en ook een ware BIOS middag in de Wilpermolen.  

Geheel nieuw in 2022 was het eerste WIEKEND-WEILAND-FESTIVAL en Jelle Bolijn gaf een mooie impressie hiervan. Op alle fronten een bijzonder succesvol Festival en het is de bedoeling hiervan een jaarlijks terugkerende traditie van te maken. “Houd het weekend van 29,30 september en 1 oktober maar alvast vrij” was dan ook zijn oproep aan de aanwezigen.   

De werkgroep Posterenk Winterdorp organiseerde in december 2022 voor het eerst dit event rondom de Wilpermolen en de trotse voorzitter Wim Broekhof liet middels enkele fraaie plaatjes zien hoe enorm succesvol dit verlopen is.

Als laatste kregen enkele hoofdpunten vanuit PBO de aandacht. Frans Pol gaf het belang aan van de Dorpsvisie wat in mei 2022 is afgerond met het DOPP boekje. Ook gaf hij informatie over de oriëntatie op de ontwikkeling van een Crematorium aan de Fliertweg. Pol liet zich positief uit over het feit dat bij dit onderwerp alle betrokkenen zoals buren, belangenverenigingen en plaatselijke ondernemers en agrariërs vanaf de start van dit initiatief worden betrokken. “Een goed voorbeeld hoe participatie moet worden ingevuld” aldus Pol. Dit jaar wordt op 22 april het Klompenpad met als naam “POSTERPAD” geopend.      

Als laatste onderwerp gaf Roy Dashorst uitleg over de verbreding van de A1 en ging daarbij vooral in op de plaatsing van de Geluidsschermen zowel aan de Zuid- alsook aan de Noordzijde van de A1. Sinds de voorbereidingen van de verbreding van de A1 in 2016/17 maakt Posterenk zich op vele manieren sterk om aan de Zuidzijde een Geluidsscherm te krijgen die ook het “Geluidsgat” richting Verzorgingsplaats De Paal geheel dicht. In het Tracébesluit is opgenomen dat er een wettelijk scherm wordt geplaatst die hoger en ook langer is dan het huidige scherm. Echter alle pogingen om dit “gat” richting de Paal gedicht te krijgen hebben nog geen succes gehad. Dit riep bij de aanwezigen vele kritische vragen en opmerkingen op zoals: “Wat jammer en onbegrijpelijk dat alle pogingen om ook het huidige scherm daarvoor te gebruiken niet worden benut”.  Wethouder Bert Visser legde uit dat dit een ingewikkeld dossier is maar zegde toe zich sterk te willen blijven maken om naar mogelijkheden te zoeken om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Vervolgoverleg tussen de Gemeente en PBO vindt op korte termijn plaats.

Klokslag 21.30 werd het vergaderdeel afgesloten. Alle aanwezigen werden bedankt voor hun komst in het bijzonder Wethouder Bert Visser, Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven en ook Jan-Willem Klop, voorzitter bestuur Voortvarend Voorst. De aanwezigen dronken vervolgens samen een drankje op het nieuwe jaar. Dit gaf tevens de mogelijkheid om informeel nog eens nader in te gaan op alles wat werd gepresenteerd.

Jaarverslag

Toerisme & Uit